Alertas
220 Imóveis
Domingo, 12 Julho 2020
Procurar Imóvel
Férias Algarve
Em Destaque
Área de Clientes

Who's Online

45 Visitantes e 4 Membros
Terreno plano Britiande Lamego à venda - água
895.000€
thumbTerreno plano Britiande Lamego à venda - água
0
t1t2t3REF RP-120171239-30106.000m²Venda
A Quinta de Silvares, localizada em plena região do Douro (Património Mundial), tem cerca de 12 hectares e situa-se na bonita vila de Britiande, apenas a 6 km da cidade de Lamego. A propriedade possui reservas naturais de água de nascentes subterrâneas além de uma beleza natural única, característica da região do Douro. Foi feito um Pedido de Informação Inicial (PII) à Câmara Municipal de Lamego que considera viável a construção de um conjunto de moradias em condomínio privado, espaço residencial este em ligação com espaços lúdicos para ocupação de tempos livres orientados para o bem estar da população alvo. O MASTER PLAN apresentado prevê uma Zona de Urbanização em moradias individuais, uma Zona de Mini-quintas, estas com residência familiar própria e, este conjunto complementado com uma Zona Social Lúdico-Desportiva, permitindo assim criar-se condições inovadoras de co-housing com estreita ligação a espaços verdes e a equipamentos para o exercício de uma vida ativa com ocupação dos tempos livres. È importante realçar o seguinte: I - É possível separar o Condomínio e o Clube, do terreno de implantação das Mini-quintas. II - Uma vez que este Pedido de Informação Inicial não é vinculativo ele poderá, numa fase posterior, considerar infra-estruturas alternativas tanto na área construtiva como nas áreas de lazer, podendo o investidor, para além de alterar o tipo de equipamento, propor outras infra-estruturas dentro duma filosofia de ocupação de terrenos que respeite o Regulamento do Plano Director Municipal da Cidade de Lamego. Assim, esta proposta oferece, na subsequente fase de projeto, uma flexibilidade de execução que permite a adequação das infra-estruturas ao perfil do cliente-alvo. Como local de envolvimento social, comum aos moradores, propõe-se assim criar um Clube-House com uma função primordial na hierarquia dos fatores de bem-estar dos moradores do condomínio. Além de provocar o envolvimento social tão importante quanto o bem-estar físico, também permite que os residentes formem núcleos sociais, inclusivamente com pessoas externas ao empreendimento. A polivalência das diversas atividades possíveis de criar neste "Clube-House" tais como ginásio, piscina, salas de leitura e de jogos, biblioteca, mini-restaurante, entre outros, enriquecem verdadeiramente não só o desenvolvimento pessoal dos residentes como a economia local pela criação de postos de trabalho inerentes à sua utilização. O projeto assenta num modelo "co-housing" de empreendimento residencial, hoje muito utilizado na Europa cujo perfil de clientes exige a componente residencial complementada com instalações para atividades culturais e desportivas, de lazer e bem-estar em ambiente rural único, genuíno e sem poluição. O movimento co-housing nasceu em 1970, na Dinamarca, e o conceito tem vindo a crescer de forma exponencial por todo o mundo com bastante sucesso, Portugal, pelas características que lhe se são inerentes, desde o clima, gastronomia, hospitalidade e segurança, apresenta-se, dessa forma, como um destino privilegiado para este tipo de PROJETO. Estes fatores, aliados ao crescente interesse que o país gera junto de cidadãos estrangeiros tornam o projeto da Quinta de Silvares como uma oportunidade de investimento única que segue as tendências atuais e a procura de soluções de habitabilidade mais humanizadas. ____________________________________________ En unik investeringsmöjlighet på ett ställe. Quinta de Silvares, beläget i hjärtat av Douro-regionen (världsarv), har cirka 13 hektar och ligger i den vackra byn Britiande, bara 6 km från staden Lamego. Fastigheten har naturliga vattenkällor till underjordiska källor med förekomsten av 3 dammar inom gränserna för Quinta, och en unik naturlig skönhet som kännetecknar Douro-regionen. En begäran om enkel information lämnades in till Lamego kommunfullmäktige, som anser att det är möjligt att bygga en uppsättning villor i ett privat bostadsrätt, ett utrymme som kommer att vara i samband med fritidsutrymmen för målpopulationen. Det rekreativa idrottsutrymmet, ett "Klubbhus", som en plats för samhällsinvolvering av invånarna, har en primär roll i hierarkin för välfärdsfaktorer för bostadsboende, eftersom det orsakar socialt engagemang lika viktigt som välbefinnandet. gör att invånarna kan bilda nya vänskap, inklusive de utanför företaget, vilket är viktiga faktorer i regionens sociala engagemang och utveckling. Mångsidigheten i de olika aktiviteter som kan skapas i detta "Klubbhus", såsom gym, pool, läs- och spelrum, bibliotek, minirestaurang, etc. berikar verkligen inte bara den personliga utvecklingen för invånarna utan även den lokala ekonomin genom att skapa jobb som ligger i deras användning och representerar en viktig utvecklingsfaktor för regionen. Projektet bygger på en sambostadsmodell av Active Senior Residential Development, vars kundprofil kräver bostadskomponent med faciliteter för kulturell och sportaktivitet, fritid och välbefinnande i en unik, äkta och föroreningsfri landsbygdsmiljö. Sambostadsrörelsen föddes 1970 i Danmark, och konceptet växte exponentiellt runt om i världen ganska framgångsrikt, särskilt bland äldre. Portugal, på grund av dess inneboende egenskaper, såsom klimat, gastronomi, gästfrihet och säkerhet, presenterar sig således som ett privilegierat mål för denna typ av projekt. Dessa faktorer, tillsammans med det växande intresset som landet genererar bland utländska medborgare, gör Quinta de Silvares-projektet till en unik investeringsmöjlighet som följer dagens trender och sökandet efter mer humaniserade bostadslösningar. Det är viktigt att lyfta fram följande: I - Det är möjligt att göra den administrativa regleringens höjdpunkt för marken där kondom och klubb är belägen, genomförandelandet för minifarmarna. II - Eftersom denna inledande informationsbegäran inte är bindande, kan den överväga alternativ infrastruktur i både byggnads- och fritidsområdena, och investeraren kan, förutom att ändra typ av utrustning, föreslå annan infrastruktur inom av landhyresfilosofin för denna PII med respekt för reglerna i Lamego Municipal Master Plan. Detta förslag erbjuder således, i projektets efterföljande fas, en flexibilitet i genomförandet som gör att infrastrukturerna kan anpassas till målkundsprofilen. _________________________________________________________ A unique investment opportunity in a very unique place. Quinta de Silvares, located in the heart of the Douro region (Unesco World Heritage), has about 13 ha and is located in the beautiful village of Britiande, just 6km from the city of Lamego. The property has natural water sources of underground springs with the existence of 3 ponds within the limits of the Quinta, and a unique natural beauty characteristic of the Douro region. An information request was submitted to the Lamego City Council, which considers it feasible to build a set of villas in a private condominium, a space that will be in connection with the leisure spaces for the target population. The Recreational Sports Space, a "Club House", as a Place of Common Social Involvement of the Residents, has a primary role in the hierarchy of welfare factors of Condominium residents because it causes social involvement as important as the well-being. allows residents to form new friendships, including those outside the enterprise, these being key factors in the Regions social involvement and development. The versatility of the various activities that can be created in this "Club House" such as gymnasium, swimming pool, reading and games rooms, library, mini restaurant, etc. truly enrich not only the personal development of the residents but also the local economy by creating jobs inherent in their use and represent an important development factor for the region. The project is based on a co-housing model of Active Senior Residential Development, whose client profile requires the residential component with facilities for cultural and sporting activities, leisure and well-being in a unique, genuine and pollution-free rural environment. The co-housing movement was born in 1970 in Denmark, and the concept has been growing exponentially around the world quite successfully, especially among seniors. Portugal, due to its inherent characteristics, such as climate, gastronomy, hospitality, and safety, thus presents itself as a privileged destination for this type of project. These factors, together with the growing interest that the country generates among foreign citizens, make the Quinta de Silvares project a unique investment opportunity that follows current trends and the search for more humanized housing solutions. It is important to highlight the following: I - It is possible to make the administrative regulatory highlight of the land where the Condominium and the Club are located, the land of implementation of the Mini-Farms. II - Since this Initial Information Request is not binding, it may consider alternative infrastructures in both construction and leisure areas, and the investor may, in addition to changing the type of equipment, propose other infrastructures within of the land tenure philosophy of this PII respecting the rules of the Lamego Municipal Master Plan. Thus, this proposal offers, in the subsequent phase of the project, a flexibility of execution that allows the infrastructures to be adapted to the target customer profile.
« Anterior1234Seguinte »
Condições Gerais | Cookies | Política de Privacidade | Resolução Alternativa de Litígios
Copyright 2005-2020 © GTSoftLab Inc. All rights reserved. (0,016)
Powered by
GTSoftLab